Polityka prywatności

1. Administratorem witryn jest firma Solar-Spec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 18, 86-320 Łasin, NIP 8762493324, REGON 387178778, KRS 0000862834 zwana dalej „Solar Spec”.
2.  Autorem treści oraz grafik zawartych na witrynach jest Solar Spec.
3. Witryny wraz z wszystkimi jej składowymi są chronione obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Solar Spec nie wyraża zgody na publikację lub modyfikację treści i grafik zawartych w witrynach w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.
6. Witryny internetowe wykorzystują ciasteczka "COOKIES", które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.

Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Solar Spec zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych.
2. Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe zamieszczone na witrynach internetowych Administratora, obejmujące m.in.: takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, służą do identyfikacji Klienta, nawiązania z nim kontaktu handlowego, przedstawienia oferty usług Administratora, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy.
3. Dane osobowe zbierane przez formularze kontaktowe zamieszczone na witrynach internetowych Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora może zostać cofnięta. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Administratora mogą zostać ujawnione są: pracownicy i współpracownicy Administratora świadczący usługi np. księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, kurierskie, instalatorskie, związane z finansowaniem.
7. Solar Spec przetwarza dane osobowe Klientów za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich zmiany lub usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Obowiązki Administratora przy przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak pseudonimizacja i minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń tak, aby jak najlepiej sposób chronić prawa osób, których dane dotyczą.
2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, chroniących prawa osób, których dane dotyczą.
3. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i udostępnia go na żądanie organu nadzorczego.
4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych, takie jak:
a. pseudonimizacja, minimalizacja i szyfrowanie danych osobowych,
b. zachowywanie poufności, integralności, dostępności oraz odporności systemów,
c. możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
d. cykliczna zmiana haseł do plików zawierających dane osobowe.

5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je organowi nadzorczemu oraz osobie, której danych naruszenie dotyczyło, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
6. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania - w szczególności z użyciem nowych technologii - ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
7. Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator będzie konsultował się w sprawie możliwości i sposobów przetwarzania z organem nadzorczym.

Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz kontaktowy dostępny na stronach Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy lub wycofanie zgody poprzez wysłanie e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1. Uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
2. Żądania od Administratora niezwłocznej zmiany dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
3. Żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach.
4. Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach.
5. Otrzymać w powszechnie używanym formacie dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył Administrator.
6.  W wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

7. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
8. Podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu .

Rodo

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solar-Spec Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Kościuszki 18, 86-320 Łasin, NIP 8762493324, REGON 387178778, KRS 0000862834 (zwana dalej „Firmą”). Z Firmą można skontaktować się:
1. Przez pocztę email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Listownie na adres siedziby Firmy - Solar-Spec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 18, 86-320 Łasin
3. Za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.solar-spec.pl

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

1. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy.
2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolnie wyrażona zgoda, jeżeli została udzielona.
3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. Przygotowania umowy
2. Marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w celu dostosowywanie produktów i usług do Pani/Pana potrzeb (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda)
3. Oferowania przez Firmę produktów podmiotów powiązanych z nią kapitałowo lub umownie (o ile wyrażona została odpowiednia zgoda)

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania do czasu:
a. wycofania udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody),
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Firma realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
c. przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Panią/Panem a Firmą,
d. zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Firmy,
e. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Firmy, np. świadczący usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, kurierskie, instalatorskie, związane z finansowaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. Dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także przenoszenia danych w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
2. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

1. Podanie danych Firmie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy jaka wiąże Panią/Pana z Firmą może spowodować brak możliwości zawarcia bądź prawidłowej realizacji umowy.
2. Firma nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

 • Zainteresowała cię
  nasza oferta?


  Oferujemy kompleksową obsługę montażu
  instalacji fotowoltaicznych!

  Logo
  +48 605 767 414
  Zadzwoń do nas!
  Logo
  Formularz ofertowy
  Wyślij zapytanie!
  Logo
  +48 605 767 414
  Zadzwoń do nas!
  Logo
  Formularz ofertowy
  Wyślij zapytanie!

Partnerzy


Montujemy urządzenia sprawdzonych producentów!

Longi
Exe
Edge
Jinko
Huawei
Growatt
Leapton
Sofar
Logo
Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z serwisu internetowego www.solar-spec.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.